Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen honderd dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt honderd dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw recht op opzegging uit te oefenen, dient u ons(MagicGroup GmbH / MagicHolz, support@magicholz.de) op de hoogte te brengen van uw beslissing om deze overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die per post, fax of e-mail verstuurd wordt). U kunt hiervoor het bijgevoegde model-annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Annulering van producten is uitgesloten. Dit geldt met name als het product op verzoek van de klant is gepersonaliseerd, in het geval van MagicHolz door gravure, of al is uitgepakt en gedeeltelijk of volledig gemonteerd.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen, te rekenen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan honderd dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract en in de staat waarin u ze hebt ontvangen. De termijn is nageleefd als u de goederen verzendt voor het verstrijken van de termijn van honderd dagen. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

- Aan MagicGroup GmbH / MagicHolz via support@magicholz.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassingis.


Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte.

100 dagen terugkeerbeleid

Ontevreden? Breng het gewoon terug.